دبیرستان پسرانه کمیل
درج مطلب
 

 

با سلام و احترام،روزهاي حضور  دبيران محترم دبيرستان و پيش دانشگاهي كميل در سال تحصيلي 97-96جهت اطلاع تقديم مي شود

ساعت ملاقات ( 11 تا20 :11   /   12:30 تا 55 :12  )

 

 

4

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام ونام خانوادگی

گروه

ردیف

 

*

*

*

*

کریمان

دیـــنـــــی

1

*

 

*

 

*

اسکندری

ادبــیـــات

2

*

 

 

 

*

بهیاری

3

 

 

*

 

 

محمدی مقدم

4

    *    
انصاری
 

زنگ4

 

 

 

 

مرادی

*

 

 

 

 

رضایی

6

 

 

 

 

*

قاصدی

7

 

 

*

*

 

بهمنی

عـــربـــی

8

*

*

 

 

 

یوسف نژاد

9

*

 

 

*

*

کاکاوند

زبـــان خـــارجـــی

10

زنگ 2

*

*

 

*

حیدری

11

 

*

 

*

 

نجفی

فــــیـــزیـــک

12

*

*

 

 

 

شکیبا

13

 

*

*

 

*

سلطانی

14

 

 

 

 

 

عبدلی

شیـــــمـــی

15

 

 

 

*

 

رحمتی

16

*

 

*

 

 

فتاحی

17

*

 

*

 

 

طایفه

18

*

 

*

 

 

صبری

19

 

 

 

 

 

صادقپور

ریـــاضـــــی

20

 

 

*

*

*

دهقانی

21

*

 

*

 

*

دربندی

22

 

 

 

 

*

زمامدار

23

 

 

 

 

 

حق پناه

24

 

*

 

*

 

نادری

25

 

 

 

 

زنگ4

تقی زاده

26

*

 

 

 

*

روزبهانی

27

 

*

 

 

*

عظیمی

زیــســت شــنــاســی

28

         
رنجبر
 

29

 

 

 

*

 

نورانی

30

*

*

 

 

 

بروغنی

عـلـوم اجــتــمــاعــی

31

*

 

*

 

 

کریم زاده

32

 

 

*

 

 

خلعتبری

33

 

*

*

 

*

رضوی

34

 

 
ارتباط با دبيران محترم دبيرستان
 
گیرنده
 
نقشه سایت