اردوها و بازدیدها  
.

جدول زمانبندی برنامه ی اردو ها وبازدید

1-بازدید نمایشگاه نیروی انتظامی                        مهر ماه           

2-اردوگاه شهید چمران                                     آبان ماه

3- اردوگاه شهید چمران                                    آبان ماه

4- اردوی قم جمکران                                       آذرماه

5- اردوی قم جمکران                                       آذر ماه

6- اردوی قم جمکران                                       آذرماه

7- بازدید از موزه وکاخ سعد آباد                           بهمن ماه

8- اردوی مشهد                                               اسفند ماه

9- اردوی کاشان                                              اردیبهشت ماه

     
 
اردوی راهیان نور (قصرشیرین)  
     
 
نقشه سایت