دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 221  

امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
مهدی چزکی
18.33
 2 امیرحسین بابایی
18.23
3
محمدمزینانی
18.16

     
 
  تصویر گردان  
 
نقشه سایت