دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
پایه چهارم
 
پایه سوم
 
پایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 331


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
مهدی دادخواه
19.25
 2 محسن اسدی
18.69
3
سبحان میرمحمدی
18.01
 4 مهدی کبودی
 17.94

 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 331
 
نقشه سایت