دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
پایه چهارم
 
پایه دوم
 
پایه سوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 321


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیر هژبرپور
19.49
 2 امیرحسین مبینی کشه
19.19
3
محمدحسن امیرکلائی اندی
18.75
 4 محمدرضا عرفانی
18.47
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 321
 
نقشه سایت