دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
پایه چهارم
 
پایه دوم
 
پایه سوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 312


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سیدعرفان ابوئی مهریزی
19.11
 2 مهدی فضلعلی
19.03
3
بهراد فراهانی
18.90
 4 آرمان داوری
18.61
5
میثم عراقی
18.44
6
محمدامین خبازیان
18.27
7
سیدمحمد احمدی
18.27
 8 سیدعلی ابویی مهریزی
18

 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 312
 
نقشه سایت