دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
پایه چهارم
 
پایه سوم
 
پایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 221


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمدمزینانی
19.28
 2 امیرحسین بابایی
19.04
3
مهدی چزکی
18.54
 4 محمدامین قاسمی
18.12

 
تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 221
 
نقشه سایت