دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 221  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمدمزینانی
19.28
 2 امیرحسین بابایی
19.04
3
مهدی چزکی
18.54
 4 محمدامین قاسمی
18.12

     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 221  
 
نقشه سایت