دبیرستان پسرانه کمیل
  برنامه امتحانات پايه دوم (نوبت دوم) خردادماه 1395  

برنامه امتحانات پايه دوم (نوبت دوم) خردادماه 1395

رشته

ساعت

تاریخ

روز

انسانی

تجربی

ریاضی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

10 صبح

95/2/25

شنبه

آمار و مدلسازی

دین وزندگی

آمار ومدلسازی

10 صبح

95/2/26

یکشنبه

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

10 صبح

95/2/28

سه شنبه

دین وزندگی

زیست شناسی

دین وزندگی

10 صبح

95/2/30

پنجشنبه

تاریخ ایران وجهان

ریاضی

ریاضی

10 صبح

95/3/01

شنبه

جامعه شناسی

عربی

عربی

10 صبح

95/3/03

دوشنبه

جغرافیا

*جغرافی

*جغرافی

10 صبح

95/3/05

چهارشنبه

اقتصاد

فیزیک

فیزیک

10 صبح

95/3/08

شنبه

*آمادگی دفاعی

*آمادگی دفاعی

*آمادگی دفاعی

10 صبح

95/3/10

دوشنبه

تاریخ ادبیات

شیمی

شیمی

10 صبح

95/3/12

چهارشنبه

عربی

هندسه

هندسه

10 صبح

95/3/16

یکشنبه

زبان خارجی

زبان خارجی

زبان خارجی

10 صبح

95/3/18

سه شنبه

 

     
 
نقشه سایت