دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتازپایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 امیررضا برجسته
18.68
2  محمدرضا میرزائی 18.40
3  سیدمحمدرضا هاشمی 18.28
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت