دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه سوم 
 

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم انسانی

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 امیررضا برجسته
18.68
2  محمدرضا میرزائی 18.40
3  سیدمحمدرضا هاشمی 18.28
 
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت