دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم تجربی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 آرین خلیل پور
19.59
2  مهدی چزکی 18.77
3  مسعود ولی پور 18.55
4  محمدعرفان بختیاری 18
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز   
 
نقشه سایت