دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم تجربی

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 آرین خلیل پور
19.59
2  مهدی چزکی 18.77
3  مسعود ولی پور 18.55
4  محمدعرفان بختیاری 18
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت