دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 
 
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 331  
 
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 رامین مردانشاه
18.13 1
2  سیدابوالفضل هجرتی 18.13 1
3  ابوالفضل رضا علی 18.09 2
 
 
   
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت