دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتازپایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم   
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 331  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 رامین مردانشاه
18.13 1
2  سیدابوالفضل هجرتی 18.13 1
3  ابوالفضل رضا علی 18.09 2
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت