دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 313

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمد فرمان موالو
19.59 5
2  علی گودرزی 19.51 7
3  علیرضا رفیعی 19.36 9
4  مهدی شمس صفا 19.09 11
5  محمدیوسف محرابی 18.64 13
6  عطا صفایی 18.30 17
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت