دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم 
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 221

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرارسلان شکیبایی
19.92 1
2  سیدمحمد هاشمیان 19.09 4
3  کیانوش آقاجانی برزگرشرامین 18.77 5
4  ایمان یزدان منش 18.40 8
5  محمدمصلح 18.17 10
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت